Όροι χρήσης.

Καλώς ήλθατε στην ιστοσελίδα της ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ

Παρακαλούμε να διαβάσετε προσεκτικά τα παρακάτω στοιχεία, τα οποία αποτελούν όρους και προϋποθέσεις για την πρόσβαση και χρήση της ιστοσελίδας.

Η χρήση αυτού του ιστοχώρου δηλώνει την ανεπιφύλακτη αποδοχή των κατωτέρω αναφερόμενων όρων και προϋποθέσεων.

Ορισμοί: Όπου «ιστοσελίδα», νοείται η παρούσα ιστοσελίδα. Όπου «στοιχεία» νοούνται όλα τα δεδομένα που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα, όπως ενδεικτικά κάθε πληροφορία, αναφορά, ανάλυση, κείμενο, φωτογραφία, πίνακας, διάγραμμα. Όπου «χρήστης» νοείται κάθε επισκέπτης της ιστοσελίδας. Όπου «χρήση» νοείται η πρόσβαση, μελέτη, συμβουλή, αποθήκευση ή άλλη εγγραφή στη μνήμη ή σε άλλο μαγνητικό ή μη μέσο, εγκατάσταση, προβολή καθ’ οποιονδήποτε τρόπο, μηχανικό ή μη, συμπεριλαμβανομένης και της εκτύπωσης, των στοιχείων της ιστοσελίδας. Όπου «δικαιούχος» νοείται η επιχείρηση ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, δημιουργός της ιστοσελίδας και όλων των σε αυτήν περιεχομένων στοιχείων, ή νόμιμος χρήστης όσων από τα στοιχεία δεν αποτελούν πρωτότυπα πνευματικά δημιουργήματά της. Στις περιπτώσεις περιορισμού της ευθύνης (βλ. υπό 3) όπου andreaskritikos.com νοείται και κάθε πρόσωπο που συμμετέχει στη δημιουργία, παραγωγή ή διανομή της ιστοσελίδας ή του περιεχομένου που περιλαμβάνεται σε αυτή.

  1. Γενικά

Το andreaskritikos.com λειτουργεί ως διαδικτυακός τόπος (website) που παρέχει πληροφόρηση και διευκολύνει την επικοινωνία των χρηστών με το φυσικό κατάστημα. Η χρήση όλων των στοιχείων γίνεται από τον χρήστη της ιστοσελίδας, δωρεάν και χωρίς καμία απολύτως άμεση ή έμμεση επιβάρυνση ή υποχρέωση. Όλοι οι χρήστες του δικτυακού τόπου andreaskritikos.com αποδέχονται ότι σε κάθε επίσκεψη – χρήση του διαδικτυακού τόπου αυτού θα εφαρμόζουν και θα δεσμεύονται από τους Όρους και Προϋποθέσεις Χρήσης, όπως αυτοί περιγράφονται παρακάτω. Σε περίπτωση διαφωνίας με έναν ή περισσότερους όρους, όλοι οι χρήστες οφείλουν να αποφύγουν κάθε επίσκεψη και χρήση του δικτυακού τόπου.

  1. Περιορισμοί Χρήσης

Η ιστοσελίδα περιέχει υλικό, εμπορικά σήματα και άλλες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, κειμένων, λογισμικού, φωτογραφιών, βίντεο, γραφικών παραστάσεων, μουσικής και ήχου, τα οποία προστατεύονται από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Απαγορεύεται ο χρήστης να αντιγράφει, να τροποποιεί, να δημοσιεύει, να διαβιβάζει, να επιδεικνύει, να συμμετέχει στη μεταφορά ή την πώληση, ή να εκμεταλλεύεται από οποιαδήποτε άποψη, το περιεχόμενο αυτής της ιστοσελίδας, εν όλω ή εν μέρει.  Ο χρήστης δεν αποκτά κανένα δικαίωμα με την αντιγραφή του ανωτέρω υλικού στoν προσωπικό του υπολογιστή. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης στους παρόντες Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου andreaskritikos.com ή/και κατάχρησης των υπηρεσιών του, ο χρήστης θα ευθύνεται για κάθε θετική και αποθετική ζημία του δικαιούχου.

  1. Περιορισμός Ευθύνης

 A.Συμφωνείται ρητώς ότι ο χρήστης επισκέπτεται και χρησιμοποιεί την ιστοσελίδα υπ ευθύνη του. Το andreaskritikos.comέχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει τη μορφή ή τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ιστοσελίδας, καθώς και το περιεχόμενό της και τις ώρες διαθεσιμότητάς της. Συνεπώς, το andreaskritikos.com δεν εγγυάται ότι η λειτουργία της ιστοσελίδας θα είναι αδιάκοπη ή ακριβής. Το andreaskritikos.com καταβάλλει προσπάθειες για τη συντήρηση και τη διαθεσιμότητα του δικτυακού τόπου. Οι χρήστες παρ όλα αυτά αποδέχονται ότι το andreaskritikos.com δικαιούται να τροποποιεί ή και να διακόπτει προσωρινά ή μόνιμα, εν όλω ή εν μέρει, με ή και χωρίς προειδοποίηση, τη λειτουργία της ιστοσελίδας, δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα αυτής μπορεί να επηρεάζεται από τον εξοπλισμό των χρηστών, άλλα δίκτυα επικοινωνιών, το μεγάλο αριθμό ατόμων που προσπαθούν να κάνουν χρήση της ταυτόχρονα ή από άλλες αιτίες. Ως εκ τούτου το andreaskritikos.com δεν φέρει καμία ευθύνη για οποιουδήποτε είδους ζημία προερχομένη από τη χρήση του δικτυακού τόπου ή την αδυναμία πρόσβασης όλων των χρηστών σ αυτό, την παύση του συνόλου ή τμημάτων αυτού, την καθυστέρηση, μη παράδοση, διακοπή ή κακή ποιότητα λήψης των υπηρεσιών του ή απώλεια του περιεχομένου τους, την ύπαρξη κάθε είδους λαθών. Σε κάθε περίπτωση το andreaskritikos.com διατηρεί το δικαίωμα να διακόψει οποτεδήποτε, προσωρινά ή οριστικά, τη λειτουργία του συνόλου ή τμημάτων του δικτυακού τόπου andreaskritikos.com για λόγους συντήρησης ή αναβάθμισης ή για οποιονδήποτε άλλο λόγο. Αν και το andreaskritikos.com καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προστασίας του δικτυακού τόπου από ψηφιακούς ιούς, δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι δεν θα προσβληθεί ποτέ από ιούς. Συνεπώς κάθε χρήστης πρέπει να φροντίζει για την δική του προστασία (χρήση antivirus, virus scanner ή άλλων συστημάτων προστασίας) πριν τη χρήση της ιστοσελίδας ή την αποθήκευση πληροφοριών, λογισμικού ή περιεχομένου αυτού στον προσωπικό υπολογιστή του. Β. Η ιστοσελίδα παρέχεται στην υπάρχουσα μορφή («ως έχει»), χωρίς να επιτρέπεται καμία τροποποίηση ή άλλη επέμβαση σε αυτήν από τον χρήστη. To andreaskritikos.com δεν έχει καμία υποχρέωση προηγούμενου ελέγχου της αλήθειας, της ακρίβειας, της πιστότητας, της πληρότητας και της καταλληλόλητας των καταχωρισμένων στην ιστοσελίδα του στοιχείων και πληροφοριών και ουδόλως ευθύνεται σε περίπτωση λαθών, ανακριβειών, ελλείψεων ή/και ατελειών τους. Αν τα ανωτέρω στοιχεία και πληροφορίες συνιστούν εξαιτίας του περιεχομένου, της διατύπωσης, της μορφής, των παραστάσεών τους ή των γραφικών τους απαγορευμένη διαφήμιση με την έννοια της παραπλανητικής ή της αθέμιτης ή της ανεπίτρεπτης συγκριτικής διαφήμισης, τo andreaskritikos.com δεν φέρει καμία ευθύνη και δεν υποχρεούται σε οποιαδήποτε μορφή αποζημίωσης έναντι του χρήστη που λαμβάνει γνώση των ανωτέρω στοιχείων και πληροφοριών. Γ. Η εταιρία ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ δεσμεύεται για την έγκαιρή ενημέρωση των πελατών ή χρηστών του ηλεκτρονικού ιστοτόπου www.andreaskritikos.com σε περίπτωση που διαπιστωθεί αναντιστοιχία στη διαθέσιμη ποσότητα που τυχόν αναφέρεται σε οποιοδήποτε προϊόν ή σε περίπτωση λάθους τυπογραφικού. Η διαθεσιμότητα των προβαλλόμενων προϊόντων αναφέρεται στη δεδομένη στιγμή κατά την οποία ο χρήστης-επισκέπτης ζητά τη συγκεκριμένη πληροφορία. Από εκεί και πέρα η διαθεσιμότητα των προϊόντων δύναται να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή πέρα από τον έλεγχο της εταιρίας ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ όπως επί παραδείγματι σε περίπτωση πώλησης μέρους της αναγραφόμενης ποσότητας ή δέσμευση της σε άλλη, διαφορετική παραγγελία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα της ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που παρουσιαστούν τεχνικά προβλήματα στους χρήστες όταν επιχειρούν την πρόσβαση στον δικτυακό τόπο και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. Η ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ ουδεμία ευθύνη έχει για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.  Δ. Οι ανήλικοι απαγορεύεται να κάνουν χρήση των ιστοσελίδων και υπηρεσιών του andreaskritikos.com, οι οποίες, σύμφωνα με το νόμο, απευθύνονται αποκλειστικά σε ενήλικες. Αν παρ ολ αυτά ανήλικοι αυτοβούλως επισκεφθούν ιστοσελίδες ή κάνουν χρήση υπηρεσιών που είναι δυνατόν να θεωρηθούν ακατάλληλες γι αυτούς, το andreaskritikos.com ουδεμία ευθύνη φέρει.

4.  Εμπορικά Σήματα

Η εμπορική φίρμα andreaskritikos.com, το εμπορικό σήμα και το λογότυπο, σήματα, διακριτικά γνωρίσματα, φωτογραφίες, κείμενα και όλα εν γένει τα αρχεία που ανήκουν στην ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και τον δικτυακό τόπο andreaskritikos.com, συνιστούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία της ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ και προστατεύονται από τις σχετικές διατάξεις. Τα προϊόντα και οι υπηρεσίες τρίτων, διαφημιζόμενων ή μελών που εμφανίζονται στον δικτυακό τόπο andreaskritikos.com, αποτελούν πνευματική και βιομηχανική ιδιοκτησία των τρίτων, οι οποίοι φέρουν την σχετική ευθύνη για το περιεχόμενο, τις υπηρεσίες και τα προϊόντα τους.

  1. Τροποποίηση Όρων

Το andreaskritikos.com έχει το δικαίωμα οποιαδήποτε στιγμή να αλλάξει ή να τροποποιήσει τους όρους και τις προϋποθέσεις που εφαρμόζονται στη χρήση της ιστοσελίδας, ή οποιοδήποτε τμήμα αυτών ή να επιβάλει νέους όρους, συμπεριλαμβανομένης, χωρίς περιορισμό, της προσθήκης συνδρομής για τη χρήση. Τέτοιες αλλαγές, τροποποιήσεις, προσθήκες ή διαγραφές θα ενεργοποιούνται αμέσως κατόπιν ενημέρωσης των χρηστών, η οποία μπορεί να λάβει χώρα με οποιαδήποτε μέσα, συμπεριλαμβανομένων και της δημοσιοποίησης στην ιστοσελίδα ή του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Όλοι οι χρήστες σε κάθε επίσκεψή τους στο δικτυακό τόπο andreaskritikos.com οφείλουν να ενημερώνονται για να λαμβάνουν γνώση τυχόν τροποποιήσεων. Οποιαδήποτε χρήση της ιστοσελίδας από τον χρήστη μετά από τέτοια ειδοποίηση, θα θεωρηθεί ότι γίνεται με αποδοχή όποιων αλλαγών, τροποποιήσεων, προσθηκών ή διαγραφών.

  1. Παραγγελίες

A. Η κυριότητα των πωληθέντων προϊόντων παραμένει στην εταιρεία ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του αντιτίμου και των πάσης φύσεως συμβατικών συμπληρωματικών εξόδων και δαπανών που τυχόν βαρύνουν τον πελάτη κατά τη διαδικασία (μεταφορικά έξοδα, φόροι, δασμοί, δικαιώματα εκτελωνισμού). Μετά την παράδοση των πωληθέντων προϊόντων ο κίνδυνος βλάβης ή καταστροφής και απώλειάς τους μετατίθεται αυτόματα από την εταιρεία ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ στον πελάτη/αγοραστή. B. Ο πελάτης/αγοραστής οφείλει να ελέγξει την κατάσταση των προϊόντων και το άθικτο της συσκευασίας τους προκειμένου να διαπιστωθούν τυχόν ελαττώματα που δημιουργήθηκαν κατά την μεταφορά και να την ενημερώσει άμεσα.Γ. Σε περίπτωση επιλογής προϊόντος που έχει κατηγοριοποιηθεί ως Αντίκα, B-Stock/Εκθεσιακό ή Μεταχειρισμένο / Ανακατασκευασμένο από την ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ, ο πελάτης ενημερώνεται γραπτά μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για την ακριβή κατάστασή του και συνοδεύεται από φωτογραφικό υλικό που αποδεικνύει τα σημεία πιθανών ελαττωμάτων / φθορών. Απαιτείται η έγγραφη αποδοχή του από τον πελάτη-αγοραστή για να προχωρήσει η παραγγελία. Δ. Η Τροποποίηση της παραγγελίας είναι δυνατή πριν αυτή ολοκληρωθεί και καταχωρηθεί. E. Η ακύρωση της παραγγελίας αφ’ ότου έχει καταχωρηθεί στο σύστημα της ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ μπορεί να πραγματοποιηθεί μόνον υπό συγκεκριμένες και πολύ αυστηρές προϋποθέσεις: Α) Ο χρήστης μπορεί να ακυρώσει την παραγγελία του εντός 3 ωρών από την καταχώρησή της στο εμπορικό σύστημα της της ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ τηλεφωνικώς στο 2106208501 ή μέσω email στη διεύθυνση info@andreaskritikos.com Β) Σε περίπτωση που ο χρήστης θελήσει να ακυρώσει την παραγγελία του μετά το πέρας των 3 ωρών που αναφέρονται παραπάνω θα πρέπει να επικοινωνήσει τηλεφωνικώς ή μέσω e-mail στα στοιχεία επικοινωνίας που δόθηκαν. Στην περίπτωση που τα είδη της παραγγελίας που ο χρήστης έχει επιλέξει να ακυρώσει, ήταν άμεσα διαθέσιμα και έχουν ήδη δρομολογηθεί για αποστολή η της ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ δε φέρει καμία ευθύνη και δεν μπορεί να προβεί στην ακύρωση της παραγγελίας. ΣΤ. Κατόπιν ενημέρωσης του πελάτη/αγοραστή για τα παραπάνω, η ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ δεν προχωρεί σε επιστροφές χρημάτων ή προϊόντων. Ζ. Σε όλες τις παραγγελίες, το κόστος των μεταφορικών ρυθμίζεται κατόπιν συνεννόησης μεταξύ πελάτη/προμηθευτή. Σε κάθε περίπτωση, αυτό προπληρώνεται μαζί με την αξία των προϊόντων. Η. Η αξία της κάθε παραγγελίας προ εξοφλείται στο ακέραιο. Η αποστολή των προϊόντων δεν μπορεί να ολοκληρωθεί έως ότου επιβεβαιωθεί η πίστωση του ποσού στον ενδεδειγμένο τραπεζικό λογαριασμό ή η μετρητοίς εξόφληση των εμπορευμάτων στο φυσικό κατάστημα. Θ. Σε μη ετοιμοπαράδοτα προϊόντα, οι χρόνοι παράδοσης δεν ξεπερνούν τις 30 ημέρες σε περιπτώσεις όπου η παραγγελία και η εξόφλησή τους έχει ολοκληρωθεί έως την εικοστή τρίτη ημέρα του τρέχοντος μήνα. Σε περίπτωση ολοκλήρωσης της παραγγελίας μετά την 23η ημέρα του μήνα, η παράδοση θα γίνεται 45-60 ημέρες μετά. Ι. Στις παραγγελίες μη ετοιμοπαράδοτων προϊόντων ισχύουν τα παραπάνω εφόσον η επιθυμητή ποσότητα δεν ξεπερνά το διαθέσιμο απόθεμα των συνεργαζόμενων εργοστασίων μας. Κ. Οι παραπάνω όροι δύναται να μην ισχύσουν σε περιόδους αργιών/Εθνικών Εορτών, Απεργιών και άλλων λόγων ανωτέρας βίας. Λ. Όλες οι τιμές περιλαμβάνουν ΦΠΑ.         

7. Διάφορα

Οι ανωτέρω όροι και προϋποθέσεις χρήσης του andreaskritikos.com καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση τους διέπονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο, το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις σχετικές διεθνείς συμβάσεις. Οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω όρων καταστεί αντίθετη προς τους Νόμους του κράτους, παύει αυτοδικαίως να ισχύει, χωρίς σε καμία περίπτωση να θίγεται η ισχύς των λοιπών όρων. Οι παρόντες όροι χρήσης αποτελούν τη συνολική συμφωνία μεταξύ του andreaskritikos.com και των χρηστών των σελίδων και υπηρεσιών του, εκτοπίζουν όλες τις προηγούμενες γραπτές ή προφορικές συμφωνίες μεταξύ των συμβαλλόμενων μερών και δε δεσμεύουν παρά μόνο αυτούς. Καμία τροποποίηση των όρων αυτών δε θα λαμβάνεται υπόψη και δε θα αποτελεί τμήμα της συμφωνίας αυτής, εάν δεν έχει διατυπωθεί εγγράφως και δεν έχει ενσωματωθεί στο παρόν. Σε κάθε περίπτωση παράνομης ή αντίθετης σε αυτούς τους Όρους και Προϋποθέσεις χρήσης του δικτυακού τόπου andreaskritikos.com όλοι οι χρήστες υποχρεούνται να αποζημιώνουν την ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ για κάθε θετική και αποθετική της ζημία. Η μη ενάσκηση από την ΚΟΝΣΟΛΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΠΕ των εκ των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων Χρήσεως δικαιωμάτων της δεν συνεπάγεται παραίτησή της από τα δικαιώματά της αυτά.

  1. Cookies

Για να εξασφαλίσουμε τη σωστή λειτουργία του ιστότοπου, μερικές φορές τοποθετούμε μικρά αρχεία δεδομένων στον υπολογιστή σας, τα λεγόμενα «cookies». Οι περισσότεροι μεγάλοι ιστότοποι κάνουν το ίδιο.

Τι είναι τα cookies;

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία ένας ιστότοπος αποθηκεύει στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν επισκέπτεστε αυτόν τον ιστότοπο. Με τον τρόπο αυτό, ο ιστότοπος θυμάται τις ενέργειές σας και τις προτιμήσεις σας (όπως γλώσσα, μέγεθος γραμματοσειράς και άλλες προτιμήσεις απεικόνισης) για ένα χρονικό διάστημα, κι έτσι δεν χρειάζεται να εισάγετε τις προτιμήσεις αυτές κάθε φορά που επισκέπτεστε τον ιστότοπο ή φυλλομετρείτε τις σελίδες του.

Πως χρησιμοποιούμε τα cookies;

Ορισμένες από τις σελίδες μας χρησιμοποιούν cookies για:
•Nα αποθηκεύουν τις προτιμήσεις σας για την εμφάνιση του andreaskritikos.com.
•Tην αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των διάφορων λειτουργιών του site, με τη βοήθεια του Google Analytics.
Η ενεργοποίηση αυτών των cookies δεν είναι απαραίτητη για τη λειτουργία του ιστότοπου αλλά, μέσω αυτών θα έχετε δυνατότητες για καλύτερη φυλλομέτρηση. Μπορείτε να διαγράψετε αυτά τα cookies, ή να αποκλείσετε την πρόσβαση σε αυτά, αλλά αν το κάνετε ορισμένα χαρακτηριστικά του ιστότοπου ίσως να μην λειτουργούν ικανοποιητικά. Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα cookies δεν χρησιμοποιούνται για να σας ταυτοποιήσουν προσωπικά και έχουμε τον απόλυτο έλεγχο των δεδομένων του μοτίβου.
Εδώ βρίσκονται οι διαθέσιμες επιλογές εξαίρεσης του Google Analytics για τον ιστό.

Πώς να ελέγχετε τα cookies

Μπορείτε να ελέγχετε και/ή να διαγράφετε τα cookies ανάλογα με τις επιθυμίες σας. Μπορείτε να διαγράψετε όλα τα cookies που βρίσκονται ήδη στον υπολογιστή σας, όπως και να ρυθμίσετε τους περισσότερους φυλλομετρητές κατά τρόπο που να μην επιτρέπουν την εγκατάσταση cookies. Ωστόσο, στην περίπτωση αυτή, ίσως χρειαστεί να προσαρμόζετε εσείς από μόνοι σας ορισμένες προτιμήσεις κάθε φορά που επισκέπτεστε έναν ιστότοπο, και επίσης ενδέχεται να μην λειτουργούν και μερικές υπηρεσίες.

Για κάθε διαφορά που τυχόν προκύψει από την παρούσα σύμβαση αρμόδια ορίζονται τα δικαστήρια της Αθήνας και Πειραιά.